Giới thiệu

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các hệ đào tạo của trường; kiểm tra đánh giá người học; các hoạt động liên quan đến liên kết đào tạo. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
2. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm; Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính trong việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, thực hiện định mức giờ giảng, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng.
3. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
4. Tham mưu Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, thực hiện các quy chế đào tạo cho các đơn vị trong trường. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo của nhà trường.
5. Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học; lưu trữ hồ sơ đào tạo; cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội..
6. Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.
7. Quản lý phần mềm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập
8. Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
9. Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.
10. Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường.
11. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.
12. Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.
13. Công tác phối hợp:
14. Phối hợp phòng Tuyển sinh tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu qui định đối với các ngành, các hệ khác nhau được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép;
15. Phối hợp các đơn vị nghiên cứu, đề xuất Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo. Tổ chức, kiểm tra, giám sát việc cập nhật các chương trình đào tạo; đề cương chi tiết môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.
16. Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị – Cơ sở vật chất khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống phòng học cũng như các trang thiết bị cần thiết khác phục vụ quá trình dạy và học;
17. Phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức các kỳ thực tập sư phạm cho các học sinh theo nội dung qui định trong Chương trình đào tạo. Cùng với các khoa quản lý các đợt tham quan, thực tế, thực địa;
18. Phối hợp với Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng kiểm tra; đôn đốc việc thực hiện qui chế giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh;
19. Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế chuẩn bị hồ sơ cho Hiệu trưởng quyết định mở các mã ngành mới;
20. Chủ trì phối hợp với các khoa tổ chức các kỳ thi; kiểm tra kết thúc học phần; thi tốt nghiệp;
21. Tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo;
22. Quản lý và lưu trữ tòan bộ điểm số của học sinh trong suốt quá trình đào tạo;
23. Phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc liên kết đào tạo, phụ trách trực tiếp công tác giáo vụ trong họat động liên kết;
24. Tham gia họat động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến công tác đào tạo;
25. Tổ chức quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh;
26. Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo qui định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
27. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Back to top button